องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

คณะผู้บริหารและบุคลากร

คณะผู้บริหาร

นายกิตติคุณ คนบุญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
นางอ้อยใจ นาพา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

สำนักปลัด

นายปัญญา ท่วมเพ็ชร
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลจำปาโมง
นายธวารัช จูมพลหล้า
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
นายไพทูล บุญธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด

กองคลัง

นางณัฏนันท์ จันทรา
ผู้นวยการกองคลัง

กองช่าง

นายวิวัฒน์ ทองทิพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองสวัสดิการสังคม

นายพีรกร เจริญชนม์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุวรรณนี พิมพา
นักวิชาการศึกษาฯ
รักษาการแทนผู้อำนวย

การกองศึกษาฯ
นางสุคนธรส ไชยแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาฯ

Comments are closed.