Warning: ftp_fget() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/ajumpamong/domains/ajumpamong.localgov59.in.th/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 143
โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 – องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2566

27 เมษายน 2023

นายอาจอง กองมณี นายก อบต.จำปาโมง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2566
ท่านปลัดอำเภอ นายประจวบศักดิ์ อารมณ์ บรรยายให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรมในเรื่อง การพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่านท้องถิ่นอำเภอ นางสาวกัจจยาพร คุณพัชรอริยกูล บรรยายให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรมในเรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดทางวินัย และการเสริมสร้างวัฒนธรรม  No Gift Policy

Last modified: 27 เมษายน 2023

Comments are closed.