Warning: ftp_fget() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/ajumpamong/domains/ajumpamong.localgov59.in.th/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 143
การจัดงานประเพณี “บุญบั้งไฟ” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 – องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

การจัดงานประเพณี “บุญบั้งไฟ” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567

20 พฤษภาคม 2024

อบจ.อุดรธานี ร่วมกับ อบต.จำปาโมง คณะกรรมการหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน และโรงเรียนทุกแห่งในเขตตำบลจำปาโมง ได้กำหนดให้มีการจัดงานประเพณี “บุญบั้งไฟ” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ประเพณีบุญบั้งไฟ อันดีงามของท้องถิ่น 2.เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรในการทำการเกษตร 3.เพื่อปลูกฝังมีจิตสำนึกให้ประชาชน และเยาวชน ให้เกิดความรักและหวงแหนในวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลจำปาโมง และในอำเภอบ้านผือ 5.เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีบุญบั้งไฟ ให้ดำรงสืบไป

Last modified: 20 พฤษภาคม 2024

Comments are closed.