Warning: ftp_fget() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/ajumpamong/domains/ajumpamong.localgov59.in.th/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 143
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนดำรง จัดกิจกรรมรถขาไถ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ ฝึกการทรงตัว เสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปี 2567 – องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนดำรง จัดกิจกรรมรถขาไถ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ ฝึกการทรงตัว เสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปี 2567

12 มิถุนายน 2024

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนดำรง จัดกิจกรรมรถขาไถ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ ฝึกการทรงตัว เสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์จิตใจและด้านสติปัญญา และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเด็กมีสุขภาพแข็งแรงเติบโตสมวัย และปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง เติบโตสมวัย ส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี และเติบโดเป็นพลเมืองคุณภาพ เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ จึงได้จัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bikeส่งเสริมพัฒนาการเด็กละปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเสีกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เด็กได้มีโอกาสได้เล่นจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเด็กมีสมาธิมากขึ้น รู้จักเรียนรู้ในการประเมินกับอุปสรรคเส้นทางที่ต้องเจอ การประเมินระยะทาง ช่วยฝึกสายตาการแยกแยะสี การใช้มือและแขนเพื่อบังคับทิศทาง ใช้ขาออกแรง พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ส่งเสริมบุคลิกภาพในการยืน การเดิน สร้างความสุข สนุก และสุขภาพจิตให้แก่เด็ก รวมทั้งสานสัมพันธ์ความรักในครอบครัว

นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจ อารมณ์มีความ เบิกบาน มีความกล้าหาญ มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ เคารพกฎ ระเบียบ กติกาด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike เพราะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ทุกด้าน ทั้งการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ให้แข็งแรง เป็นการฝึกการทรงตัว รวมทั้งช่วยฝึกสายตา การแยกแยะสี การประเมินระยะทาง การใช้มือและแขนเพื่อบังคับทิศทาง และการใช้กล้ามเนื้อขาที่ออกแรงเดิน เพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง เติบโตสมวัย ส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี และเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพ เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง จึงได้จัดโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ขึ้น

Last modified: 21 มิถุนายน 2024

Comments are closed.